Geometrické plány
 • vyznačení budov, nebo změn obvodu budov
 • rozdělení nebo změna hranic pozemků
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • doplnění katastru nemovitostí o pozemek zjednodušené evidence
Vytyčování hranic pozemků
 • vymezení vlastnické držby dle hranic katastru nemovitostí
 • vytyčení sporné vlastnické hranice pro soud
 • vytyčení užívací hranice pozemku
 • vytyčení prostorové polohy budoucí stavby rodinného domu
Realizace pozemkových úprav
 • jednoduché pozemkové úpravy
 • komplexní pozemkové úpravy
 • realizace pozemkových úprav v terénu
 • realizace pozemkových úprav zápisem do katastru nemovitostí
Účelové a tematické mapování
 • polohopisné a výškopisné zaměření v systému S-JTSK a Bpv pro projekční účely.
 • kompletní dokumentace budov pro projektanty
 • základní mapy
 • digitální modely terénu
Výkon geodeta ve výstavbě
 • vytyčovaní prostorové polohy drobných staveb a rodinných domů
 • vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby – vodovodních přípojek, elektro přípojek a kanalizačních přípojek.
Záznam podrobného měření změn
 • pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale nemění hranice pozemků
 • určení hranice ochranného pásma nebo chráněného území
Polohopisné záznamy
 • pro zřízení pronájmu
 • skutečného stavu oplocení a dalších viditelných prvků polohopisu zeleně a dalších dle požadavku objednavatele
Poradenství
 • poradenství v oblasti katastru nemovitostí
 • výpisy, snímky z katastru nemovitostí
 • smlouvy o převodu
 • ověřování kopií geometrických plánů
 • návrhy parcelace zájmového území pro územní řízení