Záznam podrobného měření změn

ZPMZ

Pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale nemění hranice pozemků.

  • určení hranice ochranného pásma
  • určení hranice chráněného území
  • dalších prvků polohopisu stanovených jako obsah mapy katastru nemovitostí dle § 16 odst. 6 vyhlášky č.26/2007 Sb. v platné znění